Novantis kurz EUR 25,670 USD 23,107
 
Podnikejte v pohodě

Rok 2014 přinesl díky novému občanskému zákoníku a novému zákonu o obchodních korporacích řadu změn i do stávajících společností s ručením omezeným. Významně se rozšířily odpovědnosti jednatelů a změnily se také některé náležitosti, které s funkcí jednatele společnosti úzce souvisejí. Jedná se například o společenskou smlouvu, příplatkové povinnosti nebo smlouvu o výkonu funkce.

 

Zvýšení odpovědnosti jednatele, pojem řádný hospodář a ručení jednatele osobním majetkem

 

Nejvýznamnější změnou je rozhodně zvýšení odpovědnosti jednatele a zavedení pojmu péče řádného hospodáře. Nově je totiž možné, aby soud na návrh insolvenčního věřitele nebo správce rozhodl, že jednatel nebo bývalý jednatel ručí za splnění povinností s.r.o. Musí však být naplněny následující podmínky:

  1. musí být rozhodnuto, že s.r.o. je v úpadku, a současně
  2. jednatel nebo bývalý jednatel s.r.o. věděl nebo měl vědět, že společnosti hrozí úpadek, a přesto v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše proto, aby úpadek odvrátil.

To se samozřejmě nevztahuje na jednatele, kteří byli do funkce zvoleni za účelem odvrácení úpadku nebo krizového řízení s.r.o.

 

Zákon o obchodních korporacích specifikuje také přesněji pojem péče řádného hospodáře. Při posuzování, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře se přihlíží k tomu, zda by ve stejné situaci jednala stejně i jiná rozumně pečlivá osoba, která by byla ve stejném postavení. Pokud dojde k soudnímu řízení, nese důkazní břemeno sám jednatel a musí prokázat, že skutečně vynaložil péči řádného hospodáře. Důkazního břemena může jednatele zprostit jedině soud.

 

Další nové povinnosti jednatelů stanovuje § 159 nového občanského zákoníku. Každý, kdo přijme funkci jednatele, se dle zákona automaticky zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, pečlivostí a s potřebnými znalostmi. Pokud by jednatel porušil při výkonu funkce tyto povinnosti a společnosti by následkem toho vznikla škoda, je jednatel povinen takto vzniklou škodu nahradit. Pokud se tak nestane, ručí věřitelům společnosti za její dluh v rozsahu náhrady.

 

Nové legislativní úpravy kladou na osobu jednatele společnosti poměrně vysoké nároky. Nově oproti původnímu znění zákona totiž může jednatel nést i osobní následky, pokud nejednal v souladu s ustanovením zákona. Zatímco dříve ručila za dluhy společnosti přímo společnost výší svého vkladu, nyní ručí osoba jednatele i svým osobním majetkem.

 

Jednatelé by si proto měli dávat pozor, zvláště v případě, že je společnost zadlužená a hrozí jí úpadek. Vždy by měli vyvinout dostatečnou péči, aby hrozící úpadek odvrátili. V případě soudního sporu navíc budou muset prokázat, že nepochybili a že postupovali v souladu se zněním zákona - s péčí řádného hospodáře, v dobré víře, informovaně a s nezbytnou loajalitou ke společnosti, za kterou jednají.

 

Nové náležitosti společenské smlouvy, převody podílů a příplatková povinnost

Zákon o obchodních korporacích nově požaduje, aby společenská smlouva obsahovala některé další náležitosti, které dříve stanoveny být nemusely. Jedná se o určení druhů podílů, označení podílů, uvedení osoby znalce na ocenění nepeněžitého vkladu a také určení počtu jednatelů. Pokud tedy přijmete do s.r.o. dalšího jednatele, je potřeba navýšit počet jednatelů ve společenské smlouvě nebo některého z jednatelů funkce zprostit, aby byly splněny zákonné podmínky společenské smlouvy.

 

Nově se změnily rovněž podmínky pro převod podílu na jiného společníka či třetí osobu. Zatímco předtím byl vyžadován souhlas valné hromady, podle nového zákona o korporacích musí být tento souhlas zakotven ve společenské smlouvě. Ta rovněž může souhlas valné hromady vyloučit. Nově je také možné převést obchodní podíl i na třetí osobu, aniž by to společenská smlouva upravovala. V tomto případě je vyžadován souhlas valné hromady, který však může společenská smlouva opět vyloučit.

 

Zásadním způsobem se změny dotkly úpravy příplatkové povinnosti. Pokud jde o dobrovolný příplatek do základního kapitálu společnosti, ten může společník poskytnout kdykoliv a bez omezení. Jediným požadavkem je souhlas jednatele s poskytnutím příplatku. Až do změny legislativy byl v tomto případě požadován souhlas valné hromady. Nově také ukládá možnost a maximální výši příplatkové povinnosti přímo společenská smlouva, ne zákon, jak tomu bylo dříve.

 

Společenská smlouva zároveň určuje, s jakými podíly bude příplatek spojen. Při nabývání podílu v s.r.o.  je tedy třeba být opatrný, protože se na něj může vázati povinnost poskytnout příplatek ve výši stanovené ve společenské smlouvě. Dobrovolný příplatek je oproti tomu nově možné poskytnout i v nepeněžité podobě. Jeho hodnota bude určena na základě znaleckého posudku znalce obdobně jako při oceňování nepeněžitého majetku nebo vkladu.

 

Smlouva o výkonu funkce

Legislativní změny se dotkly také smluv o výkonu funkce. Zatímco dříve platilo, že pokud nebyl vysloveně sjednán bezúplatný výkon funkce, byl výkon funkce placený, nově je tomu přesně naopak. Přímo ve smlouvě o výkonu funkce, na jejichž základě je jednatelům, prokuristům a členům statutárních orgánů ve společnostech vyplácena odměna, musí být sjednáno vymezení všech složek odměn, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a také určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílů na zisku.

 

Smlouva o výkonu funkce tedy musí nově obsahovat tyto náležitosti:

  • vymezení všech složek odměn, které náleží jednateli či členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrady do systému penzijního připojištění nebo jakéhokoliv dalšího plnění,
  • určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

 

Pro funkci jednatele platí především to, že stávající smlouvy musí být upraveny a přepsány dle nového znění zákona, jinak bude výkon funkce považován za bezúplatný a za činnost nepřináleží jednateli odměna. Způsob i výše odměny musí být ve smlouvě jasně specifikována, včetně případných dalších zvláštních odměn nebo nepeněžitého plnění.

 

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM